Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 2305
G?i lc 10:21' 10/08/2011
M?u ??n xin c?p th? APEC, M?u xin c?p th? doanh nhn ABTC

M?U (doanh nghi?p ?? ngh?): v? vi?c cho php s? d?ng th? doanh nhn ABTC (km theo Quy?t ??nh s? 12/2009/Q?-UBND ngy 30 thng 01 n?m 2009 c?a ?y ban nhn dn Thnh ph? Ban hnh Quy ch? v? xt cho php s? d?ng th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC thu?c thnh ph? H? Ch Minh)

 

TP. H? CH MINH

TN C? QUAN ??N V?

S? :         /CV

V/v : Xin s? d?ng th? doanh nhn ABTC

C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phc

Tp. HCM, ngythngn?m 200

 
  Knh g?i : ?y ban nhn dn thnh ph? 

 C?n c? vo Quy ch? v? vi?c c?p v qu?n l th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC (ABTC) ban hnh km theo Quy?t ??nh s? 45/2006/Q?-TTg ngy 28/02/2006 c?a Th? t??ng Chnh ph? v Thng t? s? 10/2006/TT-BCA ngy 18/09/2006 c?a B? Cng an h??ng d?n vi?c c?p & qu?n l th? ABTC;

Cng ty (tn ??y ?? b?ng ti?ng Vi?t), (??a ch?: ., ?i?n th?ai:., fax:, email:. S? Gi?y ?KKD (ho?c gi?y Ch?ng nh?n ??u t?): , c?p ngy:.., n?i c?p:., M s? thu?: .). Knh ?? ngh? xem xt cho php nh?ng ng??i c tn sau ???c c?p th? ABTC ?? t?o thu?n l?i cho vi?c ?i l?i, l?u tr v m?c ?ch kinh doanh t?i cc n?n kinh t? thnh vin tham gia ch??ng trnh th? ABTC.

 

STT

H? v tn

Ngy, thng, n?m sinh

Ch?c v?

??n v?
cng tc

S?, ngy c?p, ngy h?t h?n c?a h? chi?u

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Sau khi ??c v hi?u r cc quy ??nh c?a Quy ch? v? xt cho php s? d?ng th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC thu?c thnh ph? H? Ch Minh ban hnh km Quy?t ??nh s? 12/2009/Q?-UBND ngy 30 thng 01 n?m 2009 c?a ?y ban nhn dn Thnh ph? v cc quy ??nh c lin quan, chng ti xin t? ch?u trch nhi?m v? tnh chnh xc c?a cc thng tin k khai v cam k?t ch?p hnh nghim ch?nh lu?t php v cc quy ??nh c?a Nh n??c Vi?t Nam c?ng nh? c?a cc n??c v vng lnh th? thnh vin APEC p d?ng ??i v?i ng??i mang th? ABTC.

 

 

??i di?n theo php lu?t
c?a Doanh nghi?p

N?i nh?n :

 

- Nh? trn

 

- L?u

 

 

Tác giả: Phng Th? Hi?n
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group