Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1463
G?i lc 16:00' 29/07/2011
Danh sch cc nh hng ? H? Ch Minh, Si Gn
Danh sch cc nh hng ngon nh?t t?i H? Ch Minh
M ?i?n tho?i: 84-8
www.dulichxanh.com.vn
t: 04.36285414 f: 04.36285415
m: 0988 262616

Nh hng

Nh hng Bch Vi?t
??a ch?: 90 M?c ??nh Chi, qu?n 1
?i?n tho?i: 3827 5375

Chuyn v? ti?c c??i


Nh hng LIDO
??a ch?: 737 Tr?n H?ng ??o, Qu?n 5
?i?n tho?i: 3923 7186
Fax: 3923 4007

Chuyn v? ti?c c??i

 
 


Nh hng 7 K? Quan
??a ch?: 12 ???ng 26, khu dn c? Bnh Ph, qu?n 6
?i?n tho?i: 3755 1577
Nh hng ??i H?
??a ch?: 156 L Chiu Hong, ph??ng 10, qu?n 6
?i?n tho?i: 3755 3796/ 3755 3797
Fax: 3755 3798

Chuyn t? ch?c ti?c


Nh Hng ??t Ph??ng Nam
??a ch?: 82 Hu?nh T?nh C?a, qu?n 3
?i?n tho?i: 3203 968

Cc mn h?i s?n v cc mn ?n Hu?


Nh hng ??p ?i
??a ch?: 123 L Chnh Th?ng, Qu?n 3
?i?n tho?i: 3846 5482

Chuyn v? ti?c c??i


Nh hng Aulac do Brazil 3
??a ch?: 36/19-21 t?ng tr?t, KP Sky Garden 2, Ph?m V?n Ngh? B?c, qu?n 7
?i?n tho?i: 5410 5566
Fax: 5410 5666
Nh hng Beto
??a ch?: 57 V V?n T?n, ph??ng 6, qu?n 3
?i?n tho?i: 6275 3120/ 7304 5996

Cc mn ?n Nga - Vi?t


Nh hng Bi?n ?ng
??a ch?: 357 ?i?n Bin Ph?, qu?n Bnh Th?nh
?i?n tho?i: 3899 9430

Cc mn h?i s?n


Nh hng Buncamita
??a ch?: 392 Hong Di?u, qu?n 4
?i?n tho?i: 3826 8127
Nh hng Caf Givral
??a ch?: 56-66 Nguy?n Hu?, Q.1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3823 2933
Fax: 3824 4229
Nh hng Coca Express
??a ch?: L?u 3, Parkson, 35-45 L Thnh Tn, qu?n 1
?i?n tho?i: 6299 1329
Nh hng Coca Express
??a ch?: L?u 5, Parkson CT Plaza, 60 Tr??ng S?n, qu?n Tn Bnh
?i?n tho?i: 6297 1787
Nh hng Coca Express
??a ch?: 126 Hng V??ng, qu?n 5, Parkson l?u 3
?i?n tho?i: 2222 0396
Nh hng Hn R?m
??a ch?: 6/3C Nguy?n S?n, qu?n Tn Ph
?i?n tho?i: 3861 0270

L?u h?i s?n

 

 


Nh hng Hong Long 2
??a ch?: 24 Khung Vi?t, ph??ng Phu? Trung, qu?n Tn Phu?
?i?n tho?i: 3860 4477/ 3860 4499

Ti?c c??i. Kho?ng 500 ch? ng?i. Ph?c v?: 8:30 - 21:30


Nh hng Indian Mosque
??a ch?: 66 ?ng Du, qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 2159
Nh hng L?a
??a ch?: 2H H? Xun H??ng, qu?n 3
?i?n tho?i: 3930 3318   

l?u h?i s?n


Nh hng Lion
??a ch?: 11 - 13 Qu?ng Tr??ng Lam S?n, qu?n 1
?i?n tho?i: 3827 5944/ 3823 8514
Fax: 3823 8515

Cc mn ?n U,


Nh hng Lotus Court
??a ch?: 253 Nguy?n V?n Tr?i, qu?n Ph Nhu?n
?i?n tho?i: 3844 9222/ 3844 9333

T?ng h?p, h?i s?n,  ?n nh? , ??c s?n


Nh hng Phc An Khang
??a ch?: 1 Ph?m Vi?t Chnh, qu?n 1
?i?n tho?i: 3925 6163 / 3925 6164
Fax: 3925 7106

Cc mn ?n chu u,


Nh hng Qun l?u Soa Soa
??a ch?: 64 Ph?m Ng?c Th?ch, ph??ng 6, qu?n 3
?i?n tho?i: 3823 1723

l?u h?i s?n


Nh hng Qun X?a
??a ch?: 1019 Bnh Qu?i, qu?n Bnh Th?nh
?i?n tho?i: 3898 7375
Fax: 3920 0290
Nh hng Truy?n K
??a ch?: 63/21 L Th??ng Ki?t, ph??ng 7, qu?n 11
?i?n tho?i: 3856 4987

C?m Hoa, Th linh chin, G h?p mu?i....


Nh hng Vn C?nh
??a ch?: 184 Calmette, qu?n 1
?i?n tho?i: 8294 963
Fax: 8215 710

Cc mn ?n u -


Nh hng u

Nh hng ?ng Du
??a ch?: 57 ?ng Du, Qu?n 1
?i?n tho?i: 3829 5045
Fax: 3829 5047

Cc mn ?n Php


Nh hng ??c B?o
??a ch?: 34 ??ng Kh?i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3822 3623

??c s?n ??c


Nh hng ?i?p Ph?
??a ch?: 12L Nguy?n Quang Bch, qu?n Tn Bnh
?i?n tho?i: 3849 8512

Cocktail v Mocktail


Nh hng Amigo
??a ch?: 55 - 57 Nguy?n Hu?, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 0437
Fax: 3829 0437
Nh hng C ph Hideaway
??a ch?: 41/1 Ph?m Ng?c Th?ch, qu?n 3
?i?n tho?i: 3822 4222

Cc mn ?n Chu u. Kho?ng 200 ch? ng?i. Ph?c v? t?: 8:00 - 23:00


Nh hng Camargue
??a ch?: 191 Hai B Tr?ng, Q. 2, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3824 3148
Mn ?n Php
Nh hng Chteau
??a ch?: 160B Tr?n H?ng ??o, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3920 0079
Mn ?n , u
Nh hng G N??ng Php
??a ch?: 354 - 356 V V?n T?n, ph??ng 5, qu?n 3
?i?n tho?i: 3835 9852

mn G n??ng ki?u Php


Nh hng Gerten Stadt
??a ch?: 34 ??ng Kh?i, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3822 3623
Mn ?n ??c
Nh hng Good morning Vietnam
??a ch?: 197 ?? Thm, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3837 1894
Mn ?n
Nh hng Haniru
??a ch?: 19 Ng V?n Nam, qu?n 1
?i?n tho?i: 3822 3406

Cc mn ?n v?i nguyn li?u Th?t b ???c nh?p kh?u t? M?


Nh hng Hoa Tulip
??a ch?: 92 Cch M?ng Thng 8, qu?n 3
?i?n tho?i: 3930 7415

Cc mn ?n u,


Nh hng Jaspas
??a ch?: 33 ??ng Kh?i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3822 9925/ 3822 9926
Fax: 3822 9930

Cc mn ?n Chu u


Nh hng La Taverne
??a ch?: 76 S??ng Nguy?t nh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3925 2616
Mn ?n Vi?t, Php
Nh hng Le Bordeaux
??a ch?: 712, ???ng D2, Q. Bnh Th?nh, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3899 9831
Nh hng Long Ph?ng
??a ch?: 120 Xa l? H N?i, qu?n 9
?i?n tho?i: 3893 1749
Fax: 6280 9035

Buffet, Barbecue v Cocktail


Nh hng Nomad
??a ch?: 50 M?c ??nh Chi, ph??ng ?aKao, qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 3804
Fax: 3827 3657

Cc mn ?n Chu u. Kho?ng 200 ch? ng?i. Ph?c v? t?: 6:30 - 23:30


Nh hng Sama
??a ch?: 35 ?ng Du, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3822 4814
Mn ?n Php
Nh hng Seoul Garden
??a ch?: 208 Nam K? Kh?i Ngh?a, Q.3
?i?n tho?i: 6299 1936

Buffet, n??ng v l?u khng khi


Nh hng Vasta
??a ch?: Gemadept Tower, 6 L Thnh Tn, qu?n 1
?i?n tho?i: 3824 5438
Fax: 3854 2439

Buffet


Nh hng Villa FB
??a ch?: 79 S??ng Nguy?t nh, qu?n 1
?i?n tho?i: 6290 6571
Cc mn ?n u,
Opera (Park Hyatt Saigon)
??a ch?: 2 Cng tr??ng Lam S?n, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3824 1234
River View
??a ch?: T?ng th??ng, ta nh Miss Aodi, 21 Nguy?n Trung Ng?n, qu?n 1
?i?n tho?i: 39106488/ 39102243
Fax: 39106489

Mn ?n u,


Nh hng

Nh hng Hoa Vin Phong Lan
??a ch?: 215C L Th??ng Ki?t, Q. 11, Tp. HCM
?i?n tho?i: 3864 9895 - 3865 9896
Nh hng Th?y T? ??m Sen
??a ch?: 3 Ho Bnh, Q. 11, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 39612082/ 39612144
Fax: 39631871
Nh hng H?ng Pht
??a ch?: 475 - 477 Hong V?n Th?, ph??ng 4, qu?n Tn Bnh
?i?n tho?i: 3811 5841

C?m g H?ng Kng


Nh hng ?ng ??i T?u L?u
??a ch?: 22- 23 H?i Th??ng Ln ng, qu?n 5
?i?n tho?i: 3855 7737

Cc mn ?n Trung Qu?c


Nh hng ??ng Khnh
??a ch?: 2 Tr?n H?ng ??o B, qu?n 5
?i?n tho?i: 3923 6404/ 3923 4838
Fax: 3923 6427

Cc mn ?n Trung Qu?c


Nh hng Arirang KaTun
??a ch?: 17 Hong Vi?t, qu?n Tn Bnh, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3844 6023
Mn ?n Hn Qu?c
Nh hng Ashoka
??a ch?: 17/10 L Thnh Tn, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3823 1372
Mn ?n truy?n th?ng ?n ??
Nh hng Buffet Asian Food
??a ch?: 8 ??ng Kh?i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3824 5794

Cc mn ?n c?a cc n??c Asean


Nh hng C?m Xanh
??a ch?: 6 Thi V?n Lung, ph??ng B?n Ngh, qu?n 1
?i?n tho?i: 3825 7376
Fax: 3829 4429

Cc mn ?n Vi?t Nam. Kho?ng 400 ch? ng?i. Ph?c v? t?: 6:00 - 22:30

 

                          


Nh hng Caf Givral
??a ch?: 169 ??ng Kh?i, Q.1, Tp H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 2747
Fax: 3824 2750
Nh hng Cham Charm Gallery cuisine
??a ch?: 2 Phan V?n Ch??ng, qu?n 7, Thnh ph? H? Ch Minh
?i?n tho?i: 5410 9999
Cc mn ?n Chu
Nh hng Choi go zip
??a ch?: 11 - 13 Lam S?n, qu?n 1, Thnh ph? H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3824 7194
Cc mn ?n Hn Qu?c

Nh hng

Nh hng Golden Palace
??a ch?: 56-66 Nguy?n Hu?, Q. 1, Tp H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 2860
Fax: 3824 4229
Nh hng H? tu H?ng Pht
??a ch?: 389-391 V V?n T?n, ph??ng 5, qu?n 3
?i?n tho?i: 3839 0187

H? ti?u Nam Vang. Kho?ng 100 ch? ng?i. Gi? ph?c v?  6:00 - 24:00


Nh hng Jollibee
??a ch?: A43 Tr??ng S?n, Q. Tn Bnh, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3848 6585
Cc mn ?n nhanh Phi-lp-pin
Nh hng Korea Hana
??a ch?: 8 Cao B Qut, qu?n 1
?i?n tho?i: 3829 5588

Cc mn ?n Hn Qu?c. Kho?ng 200 ch? ng?i. Ph?c v?: 9:30 - 23:00


Nh hng L?u N??ng Thi
??a ch?: 14 B Huy?n Thanh Quan, Qu?n 3
?i?n tho?i: 3930 5631

??c bi?t mn: S sng n??ng ki?u Thi


Nh hng L?u N?m H?ng Kng
??a ch?: T?ng 5, TT Th??ng M?i B?o Gia, ???ng L ??i Hnh, qu?n 11

Cc mn l?u H?ng Kng


Nh hng Lion City
??a ch?: 98 L Lai, qu?n 1, Thnh ph? H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3925 3971
Cc mn ?n Xin-ga-po
Nh hng Long H?i
??a ch?: B3 - Vincom center, 70-72 L Tha?nh Tn, qu?n 1
?i?n tho?i: 3993 9279
Fax: 3993 9278

Cc mn h?i s?n, cc mn l?u


Nh hng Long Ph?ng
??a ch?: 10A Th?ng Nh?t, qu?n Th? ??c
?i?n tho?i: 3889 1355

Mn ?n Vi?t Nam - Trung Qu?c


Nh hng M Nh?t
??a ch?: 27/5 Nguy?n B?nh Khim, ph??ng ?a Kao, qu?n 1
?i?n tho?i: 3910 0807

Mn m Nh?t


Nh hng Malee Thi
??a ch?: 37 ?ng Du, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 3029
Mn ?n Thi
Nh hng Ming Dynasty
??a ch?: 23 Nguy?n Kh?c Vi?n, qu?n 7
?i?n tho?i: 5411 5555
Cc mn ?n Trung Qu?c
Nh hng MR BBQ
??a ch?: 20 H? Hu?n Nghi?p, qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 9000
Cc mn ?n Hn Qu?c
Nh hng Nh ??
??a ch?: 79 Ng Th?i Nhi?m, qu?n 3
?i?n tho?i: 3933 3399
Fax: 3930 7388
H?i s?n Singapore

Nh hng Nh?
??a ch?: 131 Tri?u Quang Ph?c, qu?n 5
?i?n tho?i: 3855 5442/ 3855 5420

Cc mn ?n U,


Nh hng Royal Garden
??a ch?: T?ng 6 - Parkson Hng V??ng, qu?n 5
?i?n tho?i: 3222 0456
Cc mn ?n Trung Qu?c
Nh hng Si Gn Indian
??a ch?: 73 M?c Th? B??i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3824 5671

Mn ?n ?n ??


Nh hng SaK Th??ng H?i
??a ch?: 890 Tr?n H?ng ??o A, qu?n 5
?i?n tho?i: 1916 6662

Chuyn cc mn: Hongkong, Th??ng H?i, Qu?ng ?ng v ??c s?n Vi?t Nam.


Nh hng Seoul House
??a ch?: 37 Ng ??c K?, qu?n 1
?i?n tho?i: 3829 4297
Fax: 3829 4296
Cc mn ?n truy?n th?ng Hn Qu?c
Nh hng Sushi Express
??a ch?: 106 Nguy?n Hu? (L?u 1), Qu?n 1
?i?n tho?i: 6210 4168
Fax: 3823 1617

Cc mn ?n Nh?t, ??c bi?t l mn Sushi Buffet


Nh hng Sushi Shop (C?m cu?n Nh?t)
??a ch?: 151 ??ng Kh?i (l?u 1), qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 4910

Cc mn ?n Nh?t


Nh hng Tao Li
??a ch?: Grand View, Ph M? H?ng, qu?n 7
?i?n tho?i: 3412 5999
Cc mn ?n Trung Qu?c
Nh hng Th?i Gian
??a ch?: 47 Nguy?n Hu?, ph??ng B?n Ngh, qu?n 1
?i?n tho?i: 3914 3902/ 3821 8051
Fax: 3914 3902

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng Yeebo
??a ch?: 1 L Thnh Tn, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3823 0368
Fax: 3823 0388
Qun Aiya
??a ch?: 274 Cao Th?ng, qu?n 10
?i?n tho?i: 2216 9313

Mn ?n


Thai Village
??a ch?: 38 L T? Tr?ng, Q.1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3825 6704
Chuyn mn ?n Trung Qu?c

??c s?n Vi?t Nam

Nh hng Ph Th?
??a ch?: 15 ???ng s? 2 C? X L? Gia, Q.11, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3865 0921
Website: www.amthucphuthotourist.com
Lemongrass Restaurant - Vietnamese cuisine
??a ch?: T?ng 14-15 Palace Hotel Saigon, 56-66 Nguy?n Hu? Blvd, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 38291520
Fax: 38291520


Nh hng ?m Th??c Chu? Cu?i
??a ch?: 24 Khung Vi?t, ph??ng Phu? Trung, qu?n Tn Phu?
?i?n tho?i: 3975 5184      
Fax: 3975 5185

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng ?m Th?c Xanh
??a ch?: 46 Tr?n Huy Li?u, qu?n Ph Nhu?n
?i?n tho?i: 6660 0690

Mn ?n c?a mi?n Ty Nam B?


Nh hng Ba Ba Vang
??a ch?: 1B Ph? Quang, qu?n Tn Bnh
?i?n tho?i: 3845 6094 - 3845 6071
Fax: 3845 7653

??c s?n ba ba


Nh hng Bnh Cu?n H?t G?o Vng
??a ch?: 101 Mai Th? L?u, qu?n 1
?i?n tho?i: 6673 9117

Ph?c v? cc lo?i bnh cu?n, bnh ??t ngon


Nh hng Bnh xo M??i Xi?m
??a ch?: 190 Nam K? Kh?i Ngh?a, ph??ng 6, qu?n 3
?i?n tho?i: 3933 0207

Bnh xo


Nh hng B Vng - Unique Seafood
??a ch?: 261 263 An D??ng V??ng, qu?n 5
?i?n tho?i: 3833 1322

H?i s?n v cc mn ?n ngon t? th?t b


Nh hng C? Ng?
??a ch?: 222 Pasteur, qu?n 3
?i?n tho?i: 3827 5702
Fax: 3827 5703

Mn ?n Vi?t Nam


Nh hng Conoi
??a ch?: 61-63 Hai B Tr?ng, Q. 1, Tp H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3823 5818
Fax: 3823 5816
Nh hng Cung ?nh Rex
??a ch?: 146 Pasteur, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 2185
Nh hng D Lin
??a ch?: 55 Nguy?n Du
?i?n tho?i: 3943 9342
Cc mn ?n Vi?t Nam
Nh hng D Th?ch Bn
??a ch?: 62 H? Bi?u Chnh, ph??ng 11, qu?n Ph Nhu?n
?i?n tho?i: 3845 7693

Cc mn ?n ch? bi?n t? d. Kho?ng 200 ch? ng?i. Ph?c v?: 9:00 - 22:30


Nh hng H??ng ??ng
??a ch?: 236 Pasteur, qu?n 3,
?i?n tho?i: 3820 4701
Fax: 3820 4701
Nh hng H??ng Sen
??a ch?: 66 - 68 - 70 ??ng Kh?i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3829 1415

??c s?n Vi?t Nam


Nh hng H?i s?n Bi?n ?ng
??a ch?: 71 M?c ??nh Chi, qu?n 1
?i?n tho?i: 3822 2180

Cc mn h?i s?n


Nh hng H?i s?n Chu An
??a ch?: 27 Nguy?n ?nh Chi?u, qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 7373
Fax: 3825 1956

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng Hong Cung Vi?t Nam
??a ch?: 38 L T? Tr?ng, qu?n 1, Thnh ph? H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3825 6704
Cc mn ?n Vi?t Nam
Nh hng Hong Y?n
??a ch?: 148 Hai B Tr?ng, qu?n 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3823 4564

 


Nh hng Honey Moon
??a ch?: T?ng 2, cao ?c H3, Hong Di?u, qu?n 4
?i?n tho?i: 3943 4585
Fax: 3943 4586

Mn ?n Vi?t Nam. S?c ch?a ln t?i 1000 ng??i cng lc


Nh hng Kichi Kichi
??a ch?: 11 Tu Xuong, qu?n 3
?i?n tho?i: 3932 5880
Nh hng Kinh B?c
??a ch?: 30 ??ng Kh?i, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 1364
Nh hng Lng N??ng Nam B?
??a ch?: 283 - 285 Cch M?ng Thng 8, qu?n 10, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3863 2309/ 38622569

Cc mn n??ng


Nh hng L Ta T
??a ch?: 1 Hoa S?, qu?n Ph Nhu?n, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3517 8797

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng L Th?m
??a ch?: 778/45 Nguy?n Ki?m, qu?n Ph Nhu?n
?i?n tho?i: 3844 5500
Cc mn l?u thuy?n r?ng, g?i v? hnh r?ng cng 45 lo?i c k?t h?p v?i 48 lo?i l th?m
Nh hng L?c n
??a ch?: 41B - 43 Nguy?n Th? Di?u, qu?n 3
?i?n tho?i: 3933 0289
Fax: 3930 0505

D


Nh hng Lemongrass
??a ch?: 04 Nguy?n Thi?p, Q. 1, Tp H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3822 0496
Fax: 3822 0496
Nh hng Liberty
??a ch?: 80 ??ng Kh?i, Q. 1, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3829 1623
Nh hng M?m Vi?t
??a ch?: 41 K? ??ng, qu?n 3
?i?n tho?i: 3935 0099
Fax: 3935 1517

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng Nam Kha
??a ch?: 46 - 48 - 50 ??ng Kh?i, qu?n 1
?i?n tho?i: 3823 8309
Cc mn ?n truy?n th?ng Vi?t Nam
Nh hng Ng?c S??ng Marina
??a ch?: 19C L Qu ?n, Q. 3, Tp. H? Ch Minh
?i?n tho?i: 3930 4209
Nh hng Ngon
??a ch?: 25 L Thnh Tn, qu?n 1
?i?n tho?i: 3824 3790
Fax: 3824 3931

Cc mn ?n Vi?t Nam


Nh hng Ph? X?a
??a ch?: 11B L Qu ?n, qu?n 3
?i?n tho?i: 3930 8182
Fax: 3930 8168
Cc mn ?n Vi?t Nam
Nh hng Ph??ng Nam
??a ch?: 300 ?i?n Bin Ph?, qu?n Bnh Th?nh
?i?n tho?i: 3899 6745 - 3512 1361
Fax: 3899 0021

??c s?n Si Gn v h?i s?nTác giả: Tr?n Trang Nhung
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group