Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1576
G?i lc 08:22' 23/03/2012
B?ng gi v th?m quan v d?ch v? Mi?n Nam 2012

B?ng gi v th?m quan v d?ch v? Mi?n Nam

?I?M THAM QUAN

GI V

GHI CH

NG??I L?N

TR? EM

  BNH THU?N

  M?i N (P sha n?)

5.000

 

 

  V?n Th?y T (Phan Thi?t)

2.000

 

 

  KDL Hn R?m (Phan Thi?t)

15.000

 

 

  Ni T K (Phan Thi?t)

 

 

 

   - V vo c?a

5.000

5.000

 

   - Cp treo (kh? h?i)

50.000

50.000

 

  C N (NINH THU?N)

 

 

 

  H? CH MINH

  B?n c?ng nh R?ng

10.000

1.000

 

  Dinh Th?ng nh?t

30.000

2.000

 

  B?o tng l?ch s? VN

15.000

1.000

Tr? em 2 ng??i 1 v, 1 ng??i mi?n ph

  B?o tng Chi?n tranh

15.000

 

 

  B?o tng Ngh? thu?t

10.000

10.00

 

  Th?o C?m Vin

8.000

4.000

 

  Cng vin ??m Sen

30.000

20.000

L? t?t: ng??i l?n 40k, tr? em 25k

  Khu du l?ch K Ha

0

0

 

  Khu du l?ch Su?i Tin v vo c?ng

40.000

20.000

T? mua v cho t?ng tr ch?i

  Khu du l?ch Bnh Qu?i 1

130.000

90.000 (<1m)

Th? 7 v ch? nh?t gi 12.000 v 6.000

  Khu du l?ch Bnh Qu?i 2

130.000

90.000 (<1m)

 

  Cha Gic Lm

0

 

 

  Cha V?nh Nghim

0

 

 

  Ch? B?n Thnh

0

 

 

  Khu DL M?t thong Vi?t Nam

120.000 (th? 7)

 

 

  Ma r?i n??c R?ng Vng

70.000

 

 

  Ch? L?n

0

 

 

  18 thn v??n Tr?u

0

 

 

  ??a ??o C? Chi

20.000

 

 

  ??n t??ng ni?m B?n D??c

15.000

7.000

 

  Khu r?ng sc ng?p m?n C?n Gi?

 

 

 

  ??o Kh?

25.000

220.000

 

  Ca n

450.000

 

 

  Khu du l?ch Su?i M?

 

 

Tr? em <1m4

  H? b?i

40.000

20.000

 

  Tennis

40.000/1 gi?

 

 

 

V??n c Th? ??c

 

80.000/1h/thuy?n

 

Ng??i n??c ngoi 1-7 ng??i /ca n

Vi?t Nam:1-10 ng??i/ca n

  V?NG TU

  Bi sau

0

 

 

  Bi Tr??c

0

 

 

  Bi Du

0

 

 

  Bi D?a

0

 

 

  Cha Thch ca Ph?t ?m

5.000

 

<=10 ng??i

  B?c Dinh

5.000

 

 

  Ng?n H?i ??ng

0

 

 

  V??N QU?C GIA CN ??O

  Nh t Cn ??o

15.000

 

 

  Phng tr?ng by Cn ??o

1.000

 

Tr? em mi?n ph

  L?ng C ng

0

0

 

  Su?i n??c khong nng Bnh Chu

20.000

10.000

 

  BNH D??NG

  V??n Li Thiu v khu dl C?u Ngang

 

 

 

  Bi?n ??i Nam

V tr?n gi: 60.000

V tr?n gi: 60.000

 

  Lng s?n mi T??ng Bnh Hi?p

 

 

 

  Lng g?m s?

 

 

Tr? em t? 6-11 tu?i

  ?o?n cu?i c?a ???ng H? Ch Minh

 

 

 

  ??NG NAI

  ??n th? Nguy?n Tri Ph??ng

 

 

 

  ??n th? Nguy?n H?u C?nh

 

 

 

  ?nh Tn Lm

 

 

 

  Cha B?u Long

 

 

 

  Khu du l?ch B?u Long H? Long ?n

 

 

 

  Thc Tr? An

 

 

 

  Lng B??i v lng g?m ven sng ??ng Nai

 

 

 

  V??n qu?c gia Ct Tin

 

 

 

  H? th?y ?i?n Tr? An v Khu r?ng M ?o

 

 

 

  M? c? Hng Gn

 

 

 

  TY NINH

  Ta thnh Ty Ninh

Khng m?t ph

Khng m?t ph

 

  Ni B ?en

10.000

3.000

 

  Trung ??ng c?c

0

0

 

  H? D?u Ti?ng

3.000

2.000

 

  Cp treo b?ng mng tr??t Ty Ninh

35.000/v

20.000/v

Ph?c v? 24/24 c gi?m gi vo ma tr? t7, ch? nh?t

Kh? h?i: 65.000

Kh? h?i: 35.000

  TI?N GIANG

  Cha V?nh Trng

M?i khu c HDV, tham quan t? 7-17h. T? 12h-13h lm l? cng, khng tham quan, n?u mu?n c th? ??ng k ?? ???c xem

  C lao Th?i S?n

 

 

 

  Tr?i r?n ??ng Tm

20.000

20.000

C h??ng d?n vin

  Du l?ch sinh thi mi?t v??n Ci B

 

 

 

  Ch? n?i Ci B v c lao Tn Phong

 

 

 

  V?NH LONG

  C Lao An Bnh v Bnh Ha Ph??c

 

 

 

  C?u M? Thu?n

 

 

 

  Cha Tin Chu

 

 

 

  Khu du l?ch Tr??ng  An

 

 

 

  ??NG THP

  Khu di tch G Thp

 

 

 

  Cha Ki?n An Cung

 

 

 

  Cha B

 

 

 

  L?ng c? Ph b?ng Nguy?n Sinh S?c

 

 

 

  Lng hoa ki?ng Sa ?c

 

 

 

  X?o Qut Khu di tch l?ch s? - sinh thi   R?ng Trm

 

 

 

  Khu du l?ch sinh thi Go Gi?ng

 

 

 

  V??n hoa Tn Qu ?ng

 

 

 

  V??n qu?c gia Trm chim

 

 

 

  AN GIANG

  C lao ng H?

 

 

 

  Nh l?u ni?m c? ch? t?ch n??c Tn ??c   Th?ng

 

 

 

  Khu du l?ch Ni C?m

 

 

 

  Mi?u b cha S?

 

 

 

  Khu di tch ni Sam v l?ng tho?i Ng?c H?u

 

 

 

  Ni C?m

 

 

 

  Khu di ch? c Eo

 

 

 

  C Lao Ging

 

 

 

  Cha X Tn (Xvay -ton)

 

 

 

  L?ng Tho?i Ng?c H?u

 

 

 

  L? h?i mi?u B Cha X?

 

 

 

  L?ng d?t th? c?m Chu Giang

 

 

 

  Cha Ty An

 

 

 

  Cha Gi?ng Thnh

 

 

 

  C?N TH?

  Cha Nam Nh

 

 

 

  H?i Linh C? T?

 

 

 

  Nh c? Bnh Th?y

 

 

 

  V??n C B?ng L?ng

 

 

 

  Ch? ?m Ty ?

 

 

 

  Ch? v?n ha du l?ch

 

 

 

  Cha ng

 

 

 

  V??n du l?ch ? C?n Th?

 

 

 

  Ch? n?i Ci R?ng

 

 

 

  Ninh Ki?u Ci R?ng -  R?ch nh? (3h)

250.000/thuy?n

250.000/thuy?n

 

  Ninh Ki?u Ci R?ng Phong ?i?n (4h)

 

 

 

  L?ng c B?ng L?ng

4.000

4.000

 

  BNH ??NH

  B?o tng Quang Trung

10.000

 

 

  C MAU

 

 

 

  ??t m?i

10.000

 

 

  * D?CH V? VIET GREEN TRAVEL - DU L?CH XANH - CHI NHNH QU?NG BNH CUNG C?P:
1. T? ch?c cc ch??ng trnh Du l?ch th?m quan: Qu?ng Bnh, Qu?ng Tr?, Hu?, H T?nh
2. Cung c?p d?ch v? Land Tour tr?n gi cho cc cng ty Du l?ch
3. Cung c?p d?ch v? t? ch?c Team Building, d?ng c? t? ch?c Team Building, T? ch?c Gala Dinner + Ch??ng trnh ca nh?c, Cung c?p d?ch v? MC, ho?t no vin cho ch??ng trnh Gala Dinner, L?a tr?i, Team Building ngoi tr?i (t?i ??ng Phong Nha ho?c Bi?n Nh?t L?)
4. Cho thu Xe du l?ch 4 - 45 ch?, ch?t l??ng xe t?t, chuyn ph?c v? ?i Tour
5. T? ch?c gom khch l? Open Tour du l?ch ??ng Phong Nha, ??ng Thin ???ng hng ngy
6. Cung c?p d?ch v? cho thu phng khch s?n 2* - 5* sao t?i Qu?ng Bnh, Cho thu Homestay t?i ??ng Phong Nha, ??ng Thin ???ng
7. Cung c?p d?ch v? cho thu H??ng d?n vin chuyn nghi?p (c th? HDV) Ti?ng Anh, Ti?ng ??c, Ti?ng Trung, Ti?ng Php t?i Qu?ng Bnh
8. T?ng ??i l V my bay Vietnam Airlines t?i Qu?ng Bnh (H N?i - ??ng H?i - H N?i | Si Gn - ??ng H?i - H N?i)
9. ??i l bn V tu ch?t l??ng cao t?i ??ng H?i, Qu?ng Bnh (Tu SE1, SE3 v SE2, SE4)
10. Cung c?p d?ch v? t? ch?c S? ki?n l?n, Truy?n thng qu?ng co, truy?n hnh t?i Qu?ng Bnh   
11. T? ch?c cc ch??ng trnh du l?ch Qu?c t? kh?i hnh hng tu?n ?i t? ??ng H?i, Qu?ng Bnh ?i Trung Qu?c, Thi Lan, HongKong, Lo, C?m pu chia, Singapore, Malaysia, Nh?t B?n, Hoa K?, Chu u.

 

* QU KHCH VUI LNG LIN H? DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL - CHI NHNH QU?NG BNH
??a ch?: 64 Hong Di?u - P.Nam L - TP. ??ng H?i - Qu?ng Bnh
Tel: 0523.836 333 / Hotlines: 01676666552
Email: info@dulichxanh.com.vn | hiennt@dulichxanh.com.vn | dulichxanhqb@yahoo.com 
Website: dulichxanh.com.vn | vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh   Yahoo Chat: dulichxanhqb

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group