Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1028
G?i lc 07:24' 16/12/2011
Quy trnh xin c?p th? Apec, C?p th? ABTC (l?n ??u) cho doanh nhn Vi?t Nam t?i C?c qu?n l xu?t nh?p c?nh - B? Cng an
C?p th? ABTC (l?n ??u) cho doanh nhn Vi?t Nam t?i C?c qu?n l xu?t nh?p c?nh - B? Cng an
Cng ty Du l?ch cung c?p d?ch v? t? v?n lm Th? Apec nh? sau:

LIN H? DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL:
* T?i H N?i:
??a ch?: 102 H50 Ng 41 Ph? V?ng. H N?i
Tel: 04.36285414 - Fax: 04.36285415  Hotline - 0988 262616
Email: ninhnt@dulichxanh.com.vn
Website: dulichxanh.com.vn | vietgreentravel.com.vn
Yahoo Chat: vietgreentravel    

* T?i Qu?ng Bnh:
??a ch?: 64 Hong Di?u - P.Nam L - TP. ??ng H?i - Qu?ng Bnh
Tel: 0523.836 333 / Hotlines: 01676666552
Email: dulichxanhqb@yahoo.com
Website: dulichxanh.com.vn | vietgreentravel.com.vn
Skype: dulichxanh.quangbinh   Yahoo Chat: dulichxanhqb

TRNH T? TH?C HI?N XIN C?P TH? APEC:

B??c 1- Chu?n b? h? s? theo quy ??nh c?a php lu?t
B??c 2- Doanh nhn Vi?t Nam ??n n?p h? s? t?i b? ph?n ti?p nh?n v tr? k?t qu? t?i C?c qu?n l xu?t nh?p c?nh - B? Cng an.
Doanh nhn thu?c di?n quy ??nh t?i ?i?u 06 Quy ch? c?p v qu?n l th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC ban hnh km theo Quy?t ??nh s? 45/2006/Q?-TTg ngy 28/6/2006 c?a Th? t??ng Chnh ph? lin h? ?? c?p c th?m quy?n (quy ??nh t?i ?i?u 07 Quy ch? trn) cho php s? d?ng th?.
Lm 01 t? khai ?? ngh? c?p th? ABTC (m?u TK15), c dn ?nh ?ng d?u gip lai v xc nh?n c?a Th? tr??ng doanh nghi?p ho?c c? quan t? ch?c cn b? cc ngnh kinh t?, qu?n l nh n??c chuyn ngnh v? cc ho?t ??ng doanh nghi?p.
* Cn b? qu?n l xu?t nh?p c?nh ti?p nh?n h? s? ki?m tra ti?nh pha?p ly? va? n?i dung h? s?:
Tr???ng h??p h? s? ?a? ??y ?u?, h??p l? thi? vi?t gi?y bin nh?n trao cho ng???i n?p v yu c?u n?p l? ph cho cn b? thu l? ph. Cn b? thu l? ph nh?n ti?n, vi?t bin lai thu ti?n v giao gi?y bin nh?n cng bin lai thu ti?n cho ng??i n?p h? s?.
Tr???ng h??p h? s? thi?u, ho??c khng h??p l? thi? cn b? ti?p nh?n h? s? h???ng d?n ?? ng???i ??n n?p h? s? la?m la?i cho ki?p th??i
* Th??i gian ti?p nh?n h? s?: T?? th? 2 ??n th? 7 ha?ng tu?n (nga?y l? nghi?).
B??c 3- Nh?n th? ABTC t?i C?c Qu?n l xu?t nh?p c?nh B? Cng an:
Ng??i nh?n ??a gi?y bin nh?n, bin lai thu ti?n ?? ??i chi?u. Cn b? tra? k?t qu? ki?m tra va? yu c?u ky? nh?n, tr? gi?p php xu?t nh?p c?nh cho ng???i ??n nh?n k?t qu?.
* Th?i gian tr? k?t qu?: T?? th? 2 ??n th? 7 ha?ng tu?n (nga?y l? nghi?).

CCH TH?C TH?C HI?N:
Tr?c ti?p t?i tr? s? C?c Qu?n l xu?t nh?p c?nh B? Cng an.
THNH PH?N,S? L??NG H? S?:

a) Thnh ph?n h? s?, bao g?m:
- 01 t? khai ?? ngh? c?p th? (theo m?u do C?c qu?n l xu?t, nh?p c?nh ban hnh), c xc nh?n c?a Th? tr??ng doanh nghi?p ho?c c? quan tr?c ti?p qu?n l doanh nhn.
- 04 ?nh c? 3x4cm, n?n tr?ng, m?t nhn th?ng, ??u ?? tr?n (01 ?nh dn vo t? khai c ?ng d?u gip lai c?a doanh nghi?p ho?c c? quan tr?c ti?p qu?n l doanh nhn v 03 ?nh ?? r?i).
- V?n b?n cho php s? th? ABTC c?a c?p c th?m quy?n, c? th?:
+ V?n b?n c?a Th? t??ng Chnh ph? n?u l doanh nhn do Th? t??ng b? nhi?m ch?c v? ho?c tr?c ti?p qu?n l;
+ V?n b?n c?a Th? tr??ng  c? quan c?p B? (ho?c c?p t??ng ???ng), n?u l doanh nhn do Th? tr??ng c? quan c?p B? (ho?c c?p t??ng ???ng), b? nhi?m ch?c v? ho?c l doanh nhn lm vi?c t?i doanh nghi?p do c? quan c?p B? (ho?c c?p t??ng ???ng) ra quy?t ??nh thnh l?p ho?c tr?c ti?p qu?n l.
+ V?n b?n c?a Ch? t?ch U? ban nhn dn c?p t?nh n?u l doanh nhn do Ch? t?ch U? ban nhn dn c?p t?nh b? nhi?m ch?c v? ho?c l doanh nhn lm vi?c t?i doanh nghi?p do U? ban nhn dn c?p t?nh ra quy?t ??nh thnh l?p ho?c tr?c ti?p qu?n l.
* Khi n?p h? s? ?? ngh? c?p th? ABTC, daonh nhn ph?i xu?t trnh h? chi?u cn gi tr?. Tr??ng h?p c? quan, daonh nghi?p c? cn b?, nhn vin khc thay m?t doanh nhn n?p h? s? v nh?n th? th cn b?, nhn vin ? ph?i xu?t trnh gi?y gi?i thi?u c?a c? quan, doanh nghi?p, gi?y ch?ng minh nhn dn c?a mnh v h? chi?u c?a ng??i ?? ngh? c?p th? ABTC.

b) S? l??ng h? s?:    01 (m?t) b?
- Tn m?u ??n, m?u t? khai: T? khai ?? ngh? c?p th? ABTC  (m?u TK15)
- Yu c?u, ?i?u ki?n th?c hi?n th? t?c hnh chnh (n?u c): Khng

TH?I H?N GI?I QUY?T:

21 ngy lm vi?c k? t? khi nh?n ?? h? s?.

??I T??NG TH?C HI?N:
- ??i t??ng th?c hi?n th? t?c hnh chnh: C nhn. - C? quan th?c hi?n th? t?c hnh chnh: C?c qu?n l xu?t, nh?p c?nh - B? Cng an.
C? QUAN TH?C HI?N:
C?c qu?n l xu?t nh?p c?nh
K?T QU? TH?C HI?N TH? T?C HNH CHNH:
Th? ABTC
L? PH:
L? ph (n?u c): Th? ABTC c?p l?n ??u: 1.200.000 ? (m?t tri?u hai tr?m nghn ??ng)
TN M?U ??N, M?U T? KHAI:

YU C?U,?I?U KI?N TH?C HI?N:

Khng

C?N C? PHP L:

+ Quy?t ??nh 45/2006/Q?-TTg ngy 28/02/2006 c?a Th? t??ng Chnh ph? Ban hnh Quy ch? c?p v qu?n l th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC
+ Quy?t ??nh s? 50/2006/Q?-BTC ngy 22/9/2006 Quy ??nh m?c thu, ch? ?? thu, n?p, qu?n l v s? d?ng l? ph c?p th? ABTC c?a doanh nhn APEC
+ Thng t? s? 10/2006/TT-BCA ngy 18/9/2006 H??ng d?n th?c hi?n quy ch?  c?p v qu?n l th? ?i l?i c?a doanh nhn APEC ban hnh km theo Quy?t ??nh s? 45/2006/Q?-TTg ngy 28/02/2006 c?a Th? t??ng Chnh ph?. 

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group