Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank

Số lượt xem: 1301
G?i lc 06:47' 23/02/2013
Visa Th?y ?i?n: H??ng d?n lm visa t?i ??i s? qun Th?y ?i?n t?i Vi?t Nam

Th? t?c xin th? th?c t?i ??i s? qun Th?y ?i?n

?? ??n Th?y ?i?n cng dn Vi?t Nam c?n c th? th?c Schen gen. Th? th?c Schen gen l gi?y php c gi tr? ng?n h?n dng ?? ?i l?i trong lnh th? c?a m?t ho?c nhi?u n??c trong kh?i Schen gen.

Qu v? ph?i t? n?p h? s? xin th? th?c t?i ??i s? qun Th?y ?i?n t?i H N?i. Vi?c g?i h? s? qua ???ng b?u ?i?n ho?c qua Lnh s? qun Th?y ?i?n t?i Thnh ph? H? Ch Minh s? khng ???c ch?p nh?n.


Ch : T? ngy 20 thng 6 n?m 2011, qu v? ph?i g?i ?i?n tho?i tr??c ?? ??t l?ch ??n n?p h? s? t?i S? qun. ?? bi?t thm thng tin ?? ngh? Qu v? xem m?c Thng tin c?p nh?t c?a b? ph?n Lnh s? trn trang tin c?a S? qun.

 

L? ph n?p h? s? s? ph?i tr? tr??c vo ti kho?n c?a S? qun. Qu v? ph?i mang theo bin lai khi ??n n?p ??n t?i S? qun. L? ph ph?i ???c tr? b?ng ti?n ??ng vo ti kho?n c?a S? qun t?i ngn hang ho?c chi nhnh c?a ngn hang ANZ t?i Vi?t Nam.

Tn ti kho?n: Embassy of Sweden-UM, s? ti kho?n: 614 3432.

?? bi?t thng tin v? cc kho?n l? ph hi?n hnh, ?? ngh? xem m?c Danh sch cc kho?n l? ph.

 

L?u : Ph ? n?p s? khng ???c hon l?i.

 

Th?i gian ??t l?ch n?p h? s?:

08:30 10:00 th? Hai ??n th? Su  - ?T: 0121 922 3595

Th?i gian tr? l?i ?i?n tho?i lin quan ??n th? th?c, gi?y php ??nh c?.v.v

15:00 16:00 th? Hai ??n Th? N?m

?T: +84 4 3726 04 00   Fax: +84 4 3823 21 95

Th?i gian m? c?a c?a B? ph?n Lnh s?:

Theo l?ch ??t h?n

Hanoi

Gi? tr? h? chi?u:

13:00 14:00 t? th? Hai ??n th? N?m

?? ngh? khng g?i ?i?n tho?i ngoi th?i gian ? quy ??nh v cc bu?i sng nhn vin b? ph?n Lnh s? b?n v?i vi?c nh?n v gi?i quy?t h? s?.

Qu v? ch? c th? n?p h? s? t?i S? qun s?m nh?t l 3 thng v mu?n nh?t l 15 ngy tr??c ngy d? ??nh kh?i hnh. S? qun khng ??m b?o th? th?c s? ???c c?p ?ng h?n n?u qu v? khng tun th? theo ?ng th?i gian ? quy ??nh nu trn.

Th? th?c Schengen c th? ???c c?p v?i th?i h?n di nh?t l 90 ngy trong th?i gian 6 thng. C nhi?u lo?i th? th?c khc nhau tu? thu?c vo m?c ?ch c?a chuy?n ?i: th? th?c th?m thn, th? th?c du l?ch v th? th?c cng tc ho?c d? h?i ngh?. Trong tr??ng h?p c d? ??nh th?m b?n (khng ph?i b?n trai, b?n gi) ? Thu? ?i?n, qu v? c?n n?p h? s? xin c?p th? th?c du l?ch.

L?u : M?u ??n dng cho cc lo?i th? th?c l gi?ng nhau nh?ng s? khc nhau ? ph?n ph? l?c, tu? theo m?c ?ch. Thng tin c? th? c th? xem trong m?c t??ng ?ng trn trang tin c?a S?  qun: www.swedenabroad.com/hanoi ho?c trn trang tin c?a C?c Di dn Th?y ?i?n:  www.migrationsverket.se

N?u c d? ??nh ? l?i Th?y ?i?n di h?n 90 ngy, qu v? ph?i n?p ??n xin c?p Gi?y php c? tr ng?n h?n th?m thn. Thng tin chi ti?t ?? ngh? xem trong m?c Gi?y php c? tr th?m thn.

S? qun p d?ng cc quy ??nh v? th? th?c c?a C?c Di dn Thu? ?i?n trong vi?c ra quy?t ??nh c?p ho?c khng c?p th? th?c. M?i quy?t ??nh c?a S? qun s? ???c thng bo qua ?i?n tho?i. Quy?t ??nh b?ng v?n b?n s? ???c cung c?p khi qu v? c yu c?u.

L?u : Quy?t ??nh c?a S? qun ???c vi?t b?ng ti?ng Anh do v?y qu v? s? ph?i t? thu x?p vi?c d?ch ra ti?ng Vi?t.  Qu v? c th? khi?u n?i khi h? s? c?a qu v? b? t? ch?i. ??n khi?u n?i ph?i ???c g?i ??n S? qun trong vng 3 tu?n k? t? ngy qu v? nh?n ???c thng bo b? t? ch?i. Sau 3 tu?n ??n khi?u n?i s? khng ???c xem xt.

??n khi?u n?i g?i t?i S? qun ho?c Lnh s? qun ph?i b?ng v?n b?n v c ?i?n thng tin ??y ?? s? h? s? c?a h? s?n xin c?p th? th?c tr??c ?. Thng tin ny c th? tm th?y trong th? t? ch?i c?a S? qun khi qu v? ??n nh?n l?i h? chi?u t?i S? qun.

Sau khi nh?n ???c ??n khi?u n?i, S? qun s? r sot l?i h? s? c?a qu v? m?t l?n n?a ?? tm thm l do b? xung cho quy?t ??nh ? ra tr??c ?y.

Trong tr??ng h?p S? qun khng tm th?y l do ?? c th? thay ??i quy?t ??nh, h? s? c?a qu v? s? ???c chuy?n t?i To n Hnh chnh thnh ph? Gothenburg, Thu? ?i?n.


CNG TY CHUYN T? V?N VISA TH?Y ?I?N
DU L?CH XANH - VIET GREEN TRAVEL
t: 04.36285414 / f: 04.36285415
m: 0989313339
e:  info@dulichxanh.com.vn

Th? t?c xin visa du l?ch Th?y ?i?n t? tc, T? v?n lm visa vo Th?y ?i?n du l?ch t? tc, Lm visa du l?ch Th?y ?i?n khng c?n theo tour, D?ch thu?t h? s? xin visa du l?ch Th?y ?i?n, H??ng d?n chu?n b? h? s? xin visa du l?ch Th?y ?i?nt? tc, Visa Chu u khng c?n theo tour du l?ch, V my bay gi r? ??n Chu u, v my bay kh? h?i ?i Th?y ?i?n, D?ch v? t? v?n visa Chu u nhanh, kh?n, Lm visa du l?ch Th?y ?i?nkhng c?n th? m?i, T? v?n visa Chu u theo di?n du l?ch, Du l?ch Th?y ?i?n t? tc th?m b?n b, Xin visa du l?ch Th?y ?i?n ?? th?m ng??i thn, Xin visa Th?y ?i?n ?i tu?n tr?ng m?t, xin visa Th?y ?i?n ?i ch?a b?nh, xin visa Th?y ?i?n ?i shopping, xin visa Th?y ?i?n ?i tham d? H?i ch?, xin visa du l?ch t? tc ?i th?m b? m?, con ci. Nh?ng l?u khi ?i du l?ch Th?y ?i?n t? tc, du l?ch B?i t?i Th?y ?i?n, gia h?n visa du l?ch t?i Th?y ?i?n, h??ng d?n lm visa du l?ch t?i Th?y ?i?n, lm visa ??nh c? t?i Th?y ?i?n, lm th? c? tr t?i Th?y ?i?n

Tác giả: Nguy?n Long Ninh
Nguồn tin: www.dulichxanh.com.vn

Các tin khác

    Không có tin nào!


«Quay l?i

↑ Top


Gi tr? th?t c?a Viet Green Group